موضوع جستجو: مخازن FRP - ۲ مورد پیدا شد

۱ . احیاء در مخازن FRP و نقش آن در عملکرد سختی گیر : کاربردهای این مخازن می توان به فیلتر شنی، فیلترکربنی و سختی گیر نام برد. احیاء در مخازن FRP (احیاءسختی‌گیر) احیاء در مخازن FRP (احیاءسختی‌گیر) شامل ۵ مرحله است که این مراحل یا
۲ . محافظت از دیگ بخار به کمک بلودان و اطمینان از عملکرد حداکثر : میتوان از مخازن فلزی که میتوانند به صورت زیر زمینی یا روزمینی هستند ستفاده می شود.در این مخزن دما و فشار آب تخلیه شده یا آب خروجی شیر اطمینان کاهش