موضوع جستجو: مایعات کک زدایی دیگ روغن داغ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . تمیز کردن، شستشو، تخلیه و شارژ دیگ روغن داغ حرارتی : رقیق کردن مایعات موجود، که ممکن است پس از مدتی در دمای محیط حالت چسبندگی یا همان کک زدگی پیدا کند استفاده می‌شود، تا این کک زدگی را از سیستم