موضوع جستجو: شستشوی الیاف فرش با بخار - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کاربرد بخار در صنعت فرش : باشد. از شستشوی مواد اولیه تا رنگرزی و در نهایت بسته بندی فرش همگی میتواند توسط این بویلرهای صنعتی انجام شود. همچنین بدلیل قابلیت بی‌نظیر تمییزکنندگی بخار، امروزه استفاده از