موضوع جستجو: دی اریتور اسپری شونده - ۱ مورد پیدا شد

۱ . معرفی انواع دی اریتور (هوا زدا) و عملکرد هر کدام : شود. اگر دی اکسید کربن حل شده در آب نیز با آن ترکیب شود اسید کربنیک تولید می‌کند که باعث ایجاد خوردگی بیشتر می‌شود.     انواع دی اریتورها با وجود تنوع زیاد دی