موضوع جستجو: دستگاه سختی گیر رزینی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . سختی گیر رزینی : یونی (رزینی) این دستگاه با روش جانشینی یونی و اصطلاحا کاتیونی سبب ایجاد تغییر در ترکیبات کربنات کلسیم و منزیم محلول در آب می شود و لذا دیگر مواد رسوب زا