موضوع جستجو: بویلر بخار فرش - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کاربرد بخار در صنعت فرش : سازی حرارت بویلر ایران: دیگ بخار خشکشویی دیگ کارواش بخار دیگ بخار صنعتی دیگ بخار افقی  
۲ . کاربرد دیگ بخار در کارواش چیست؟ : بخار و بویلر صنعتی میتواند به این خواسته تحقق بخشد و خدمات شستشوی خودرو را بصورت ثابت و سیار (کارواش خودرو در محل) راه اندازی نمود. تنواع گسترده کاربرد دیگ